Error C1069: cannot read compiler command line


(Trinh Chau) #1

Em dùng Visual studio 2013, không hiểu vì sao hôm nay em code xong khi chạy thì lại có lỗi này,chương trình nào cũng không thể chạy đc vì lỗi này . Có anh chị nào biết giúp em với ạ? em cảm ơn.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?