Eclipse bị lỗi không hiển thị project

Nhờ mọi người xem giúp lỗi này trên eclipse, đây là lần đầu thấy lỗi như vậy cũng không biết lỗi gì để tìm cách sửa

lỗi gì thế nhỉ … 20 chars

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?