Dùng imgur api như thế nào?

javascript

(Trâu Gia Gia) #1

Mình newbie js, đang học font end. Mình đọc imgur api mà chả hiểu phải làm gì.

Ai chỉ mình cần học gì để hiểu với.

curl --location --request GET "https://api.imgur.com/3/image/{{imageHash}}" \
  --header "Authorization: Client-ID {{clientId}}"

:confused:


(Nguyễn Đình Anh) #2

Nó là HTTP request thì phải ??
Mình thấy có mấy repo trên Github có dùng imgur, bạn nghiên cứu thử xem.


(‏) #3

viết js sao lại đọc api cho curl :V Nó có ghi language cho jquery kìa

var settings = {
  "url": "https://api.imgur.com/3/image/{{imageHash}}",
  "method": "GET",
  "timeout": 0,
  "headers": {
    "Authorization": "Client-ID {{clientId}}"
  },
};
$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?