Đọc và xử lý shape trong Excel

Mình hiện đang làm 1 tool chuyển đổi dữ liệu Excel.
Hiện có chút khó khăn khi gặp 1 custom Shape(tên control là Freeform) còn hình như sau

File Shape
Mình muốn lưu hình này vô DataBase và sau đó có thể đọc dữ liệu từ DataBase và in ở 1 vị trí khác.
Thanks mọi người.
P/S mình đang xài C# .Net 4.5 (sao ko thấy tag c# nhỉ mọi người)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?