Đoạn code lỗi Else if

Mọi người có thể xem giúp mình đoạn code này được không, mình thêm bớt đủ kiểu rồi vẫn chưa chạy được, dòng 1449 là dòng mình bôi đậm, cảm ơn mọi người
Parse error : syntax error, unexpected ‘elseif’ (T_ELSEIF) in C:\xampp\htdocs\QLNS\adnhansu\hosonhanvien.php** on line 1449

Hà Mã Tím đáng yêu chỉ gợi ý bạn kiểm tra lại toàn bộ dấu nhọn nha, lỗi này xuất hiện do bạn dư hoặc thiếu dấu nhọn làm cho elseif không nằm đúng cấu trúc

if (checkConditonReturnBoolean()){
  //something
} elseif (checkOtherConditionReturnBoolean()){
  //another something
} else {
  //another of another something
}

Bạn nên gom phần HTML nhúng dài thòong ra thành 1 file rồi dùng include. Thay vì nhúng kiểu cây nhà lá vườn như vậy cực kỳ khó debug và dễ sai syntax , không thể format code.

Hậu quả thì bạn thấy rồi đó.

3 Likes

Cái này lấy trong legacy code rồi :smiley:

3 Likes

Mọi người xem giúp mình với ạ :frowning:

Ảnh thế kia khó mà tìm lỗi, bạn post code lên được không nhỉ.

Nhớ dùng markdown nha, nếu chưa biết cách thì bạn vô đây để tham khảo. :slight_smile:

1 Like

Parse error : syntax error, unexpected ‘elseif’ (T_ELSEIF) in C:\xampp\htdocs\QLNS\adnhansu\hosonhanvien.php on line 1450

<?php $i=0;
      
   while([email protected]_fetch_assoc($sql)){ 
   	 if ($i>=$page_start){ 
   	 $vinh=$row['qlns_tinhtrangnv'];
   	 
   	 ?>
   <tr onmouseover="this.bgColor='#CCCCCC'" onmouseout="this.bgColor='#FFFFFF'" bgColor=#ffffff>
    <td align="center" class=textxam12><div align=center><?php echo $row['qlns_manv'];?></td>
    <td align="center" class=textxam12><A href="hosonhanvien.php?dialoose=edit&id=<?php echo $row['qlns_hsnv'];?>" onmouseover="showtip('<?php if($vinh==1)echo ' <b>Nhân viên chính thức'; elseif($vinh==2) echo '<font color=red> Nhân viên nghỉ việc </font>'; else echo 'Nhân viên thử việc'; ?>')" 
      onmouseout="hidetip()"><?php if($vinh==1) echo "<b>&nbsp;".$row['qlns_honv']." ".$row['qlns_tennv']."</b>"; else echo "&nbsp;".$row['qlns_honv']." ".$row['qlns_tennv'] ;?></td>
    <td width="22%" align="center" class=textxam12><?php $theloai=$row['qlns_mact']; [email protected]_query("SELECT * FROM qlns_congty WHERE qlns_mact='$theloai'"); [email protected]_fetch_assoc($sqltl); echo "&nbsp;&nbsp;". $row5['qlns_tencongty'];?></td>
    <td align="center" class=textxam12><a class='Market' ><?php echo $row['qlns_chucdanh'];?> </a></td>
     <td align="center" class=textxam12><a class='Market' href='#' onmouseover='doTooltip(event,"../images/news/<?php echo $row['qlns_anhnvien'];?>","<div align=center> Ảnh thẻ nhân viên")' onmouseout='hideTip()'><?php echo $row['qlns_anhnvien'];?> </a></td>
     <td width="7%" class=textxam12><div align="center"><a href="hosonhanvien.php?dialoose=edit&id=<?php echo $row['qlns_hsnv'];?>"><img src='images/icon_duyetbai.gif' width='16' height='16' border='0' alt='Chỉnh sửa tin tức | Change news'> </a></div></td>
    <td width="6%" class=textxam12><div align="center"><a href="javascript:baoloi('hosonhanvien.php?dialoose=remove3&id=<?php echo $row['qlns_hsnv'];?>')"><img src='images/drop.jpg' width='16' height='16' border='0' alt='Xoá tin tức | Delete news'> </a></div></td>
   </tr>
   <?php }
   $i++;
   if($i>=$page_end){
    break;
   }
   } 
echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' border='0'width='100%'> ";
echo "<tr> ";
echo "<Td><div align='left'><img src='images/icon_articlelist.gif' height='20' width='17' border='0' alt='Tổng số trang | Total page'> <font color='blue' size='2'>Tổng số trang:".$number_page."&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src='images/pm.gif' height='17' width='12' border='0' alt='Tổng số nhân viên | Total news'><font color=blue>Tổng số Nhân viên: ".$totalrow;   
echo "<td>".$listpage."</td>";
echo "</tr> ";
echo "</table></table></td>
 </tr>
</table> ";
	}

Đây bạn ơi @Sherly1001

Trong này k có dòng 1450 của bạn thì phải. :thinking:

4 Likes
<?php $i=0;
      
   while([email protected]_fetch_assoc($sql)){ 
   	 if ($i>=$page_start){ 
   	 $vinh=$row['qlns_tinhtrangnv'];
   	 
   	 ?>
   <tr onmouseover="this.bgColor='#CCCCCC'" onmouseout="this.bgColor='#FFFFFF'" bgColor=#ffffff>
    <td align="center" class=textxam12><div align=center><?php echo $row['qlns_manv'];?></td>
    <td align="center" class=textxam12><A href="hosonhanvien.php?dialoose=edit&id=<?php echo $row['qlns_hsnv'];?>" onmouseover="showtip('<?php if($vinh==1)echo ' <b>Nhân viên chính thức'; elseif($vinh==2) echo '<font color=red> Nhân viên nghỉ việc </font>'; else echo 'Nhân viên thử việc'; ?>')" 
      onmouseout="hidetip()"><?php if($vinh==1) echo "<b>&nbsp;".$row['qlns_honv']." ".$row['qlns_tennv']."</b>"; else echo "&nbsp;".$row['qlns_honv']." ".$row['qlns_tennv'] ;?></td>
    <td width="22%" align="center" class=textxam12><?php $theloai=$row['qlns_mact']; [email protected]_query("SELECT * FROM qlns_congty WHERE qlns_mact='$theloai'"); [email protected]_fetch_assoc($sqltl); echo "&nbsp;&nbsp;". $row5['qlns_tencongty'];?></td>
    <td align="center" class=textxam12><a class='Market' ><?php echo $row['qlns_chucdanh'];?> </a></td>
     <td align="center" class=textxam12><a class='Market' href='#' onmouseover='doTooltip(event,"../images/news/<?php echo $row['qlns_anhnvien'];?>","<div align=center> Ảnh thẻ nhân viên")' onmouseout='hideTip()'><?php echo $row['qlns_anhnvien'];?> </a></td>
     <td width="7%" class=textxam12><div align="center"><a href="hosonhanvien.php?dialoose=edit&id=<?php echo $row['qlns_hsnv'];?>"><img src='images/icon_duyetbai.gif' width='16' height='16' border='0' alt='Chỉnh sửa tin tức | Change news'> </a></div></td>
    <td width="6%" class=textxam12><div align="center"><a href="javascript:baoloi('hosonhanvien.php?dialoose=remove3&id=<?php echo $row['qlns_hsnv'];?>')"><img src='images/drop.jpg' width='16' height='16' border='0' alt='Xoá tin tức | Delete news'> </a></div></td>
   </tr>
   <?php }
   $i++;
   if($i>=$page_end){
    break;
   }
   } 
echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' border='0'width='100%'> ";
echo "<tr> ";
echo "<Td><div align='left'><img src='images/icon_articlelist.gif' height='20' width='17' border='0' alt='Tổng số trang | Total page'> <font color='blue' size='2'>Tổng số trang:".$number_page."&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src='images/pm.gif' height='17' width='12' border='0' alt='Tổng số nhân viên | Total news'><font color=blue>Tổng số Nhân viên: ".$totalrow;   
echo "<td>".$listpage."</td>";
echo "</tr> ";
echo "</table></table></td>
 </tr>
</table> ";
	}
 elseif($lknv==2){
  $trang=isset($_GET['trang'])?intval($_GET['trang']):1; //kiem tra $page co ton tai khong neu co lay gia tri so nguyen $trang nguoc lai thi co gia tri 1
  $rowperpage=200;//so dong tren 1 trang la 20
	$page_start=($trang-1)*$rowperpage; //tinh $page_start dua vao $trang * $rowperpage vidu: $trang=1 ->$page_start=(1-1)*20=0
	$page_end=$trang*$rowperpage;//tinh $page_end dua vao $trang * $rowperpage vidu: $trang=2 ->$page_start=(2-1)*20=20
	[email protected]_query("select * from qlns_hosonhanvien where qlns_tinhtrangnv='0' order by qlns_hsnv desc"); //cau lenh truy van
	[email protected]_num_rows($sql);// tinh tong so dong trong co so du lieu
  $number_page=ceil($totalrow/$rowperpage);// tinh tong so trang bang cach lay tong so dong chia cho so dong tren mot trang lay tron bang ham ceil.
  if($number_page>=1){  //neu so trang lon hon 1 thi
   	$listpage="<div align='right'><img src='images/annoicon.gif' height='20' width='20' border='0' alt='Số trang | Total page'> <font color='blue' size='2'> Trang:"; //$listpage la chuoi de in ra tu Trang
  	   for($i=1;$i<=$number_page;$i++){  //vong lap for de bien i chay tu dau den khi be hon $number_page
  	      if($i==$trang){    //neu bien $i bang so $trang hien tai
  	      $listpage.="<b><u><font color='red' size='2'>$i<b></u>";// thi ta in dam bien i
  	   }
  	   else 
  	  $listpage.="<a href='hosonhanvien.php?dialoose=select&&trang=$i' size='2'> $i</a>" ;//nguoc lai ta cho lien ket den bien $i
  	 
  }	
  }
  
 ?>

Đây bạn @Sherly1001 ơi, mình mới copy đoạn code lại
đoạn này

elseif($lknv==2){

Dấu } trước elseif thiếu dấu mở { của chính nó. Còn dấu { ngay sau elseif thì lại thiếu dấu đóng }.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?