DirectX Diagnostic Tool in Windows

cpu
windows
dxdiag

(Vũ Thanh) #1

DirectX Diagnostic Tool in Windows: http://maderomich.com/directx-diagnostic-tool-windows.html

1 cái nhìn tổng quát về công cụ giúp bạn kiểm tra cấu hình máy tính có sẵn :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?