Điều kiện của vòng lặp while event loop

Xin chào các bác,

event loop là vòng lặp vô hạn,

while (điều kiện lặp) {
  procesQueueTask
}

Vậy điều kiện lặp ở đây là call stack rỗng hay queue còn task? Vì một số web trên mạng bảo event loop chờ cho call stack rỗng mới kiểm tra queue, còn bên web Mozilla thì :

while (queue.waitForMessage()) {
  queue.processNextMessage()
}

Em cảm ơn!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?