Điều khiển website trong khi website đang được mở sẵn - selenium

Chào anh em

Mình đang làm một nhiệm vụ là thao tác trên web và yêu cầu web đó luôn mở sẵn nhưng hiện tại mình đang gặp một vài khúc mắc như sau nên mong anh em giúp đỡ

System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\Users\\Pc\\Downloads\\chromedriver-win64\\chromedriver.exe");
ChromeOptions options = new ChromeOptions();

options.addArguments("--remote-allow-origins=*");
options.setExperimentalOption("debuggerAddress", "localhost:9987");

WebDriver driver = new ChromeDriver(options);

driver.get(URL_WEBSITE);

thế nhưng mình sẽ gặp lỗi

lỗi này mình tìm hiểu thì đã có thể khắc phục bằng đoạn code

options.addArguments("--remote-allow-origins=*");

nhưng khi mình thêm đoạn code

options.setExperimentalOption("debuggerAddress", "localhost:9988");

thì lỗi đó lại xảy ra , xóa đoạn code này đi thì lại hoạt động được

mình đang ko hiểu tại sao lỗi này lại xảy ra

chrome driver mình đang dùng là bản 116 , google chrome cũng là bản 116 , và bản selenium mình dùng là 4.11.0 đã được config ở pom.xml ( mình sử dụng maven )

link mình tham khảo làm theo hiện tại :

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Rrkj4tdXngY&t=711s
  2. https://learn-automation.com/how-to-execute-selenium-scripts-on-already-opened-browser/
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?