Di chuyển tank trong Battle City

Mình muốn làm một tank di chuyển được thông qua implement một interface IBattleClient.

Đây là interface của IBattleClient:

 public class BattleCommand
{
  /// <summary>
  /// Action to perform
  /// </summary>
  public UdpCommand.Action Action { get; set; }

  /// <summary>
  /// Action parameter (for change of speed/rotation)
  /// Speed can be -100 .. 100, you have to use values between 0 .. 200 
  ///   (so 0 corresponds to speed -100 and the value 200 corresponds to speed +100)
  /// Rotation can be 0..360, you have to use values between 0 .. 36
  ///   (so 0 corresponds to 0 degrees (facing to the right side), and 36 corresponds to 360 degrees)
  /// </summary>
  public byte ActionParameter { get; set; }
}

/// <summary>
/// Interface - must use this as a basis
/// </summary>
public interface IBattleClient
{
  /// <summary>
  /// The team name
  /// </summary>
  string TeamName { get; }

  /// <summary>
  /// Image filename in the Images directory
  /// </summary>
  string ImageFile { get; }

  /// <summary>
  /// This method will be called when the level is reset
  /// </summary>
  void GameWasReset();

  /// <summary>
  /// This will be called when the game quits - must close all windows/threads/handles
  /// </summary>
  void ShutDown();

  /// <summary>
  /// This will be called periodically
  /// </summary>
  /// <param name="items">COPY of the gameitem list</param>
  /// <param name="remainingSeconds">Remaining seconds in the current map</param>
  /// <param name="playerId">ID number of the current player</param>
  /// <returns>The command that the AI wants to execute</returns>
  BattleCommand GameTick(IEnumerable<GameItem> items, byte remainingSeconds, byte playerId);
}

Đây là Client mà mình muốn implement:

public class AutoClient : IBattleClient
{
  enum StageType { Nothing, Left, Right }
  StageType stage = StageType.Nothing;
  static Random R = new Random();


  public AutoClient()
  {
  }

  public string ImageFile
  {
    get
    {
      return "anon.png";
    }
  }

  public string TeamName
  {
    get
    {
      return "Zs_Auto";
    }
  }


  public BattleCommand GameTick(IEnumerable<GameItem> items, byte remainingSeconds, byte playerId)
  {
    Tank ourTank = items.SingleOrDefault(x => x.OwnerId == playerId && x is Tank) as Tank;

    UdpCommand.Action myAction = UdpCommand.Action.NOTHING;
    byte myParameter = 0;

    if (ourTank.Rotation != 0 && ourTank.Rotation != 180) // bad angle => fix rotation
    {
      stage = StageType.Nothing;
      myAction = UdpCommand.Action.SETROTATION;
    }
    else
    {
      if (ourTank.Speed == 0) // we are not moving
      {
        switch (stage)
        {
          case StageType.Right: // we were moving right in the past, so rotate left
            myAction = UdpCommand.Action.SETROTATION;
            myParameter = 18;
            stage = StageType.Nothing;
            break;
          case StageType.Left: // we were moving left in the past, so rotate right
            myAction = UdpCommand.Action.SETROTATION;
            myParameter = 0;
            stage = StageType.Nothing;
            break;
          case StageType.Nothing: // we are after a turn, so move forward
            myAction = UdpCommand.Action.SETSPEED;
            myParameter = 150;
            stage = ourTank.Rotation == 0 ? StageType.Right : StageType.Left;
            break;
        }
      }
      else
      {
        ourTank.Speed = 0; // No effect on the real tank
        if (R.Next(0, 20) == 0)
        {

          if (ourTank.BulletNum > 0)
            myAction = UdpCommand.Action.SHOOTBULLET;
          else if (ourTank.RocketNum > 0)
            myAction = UdpCommand.Action.SHOOTROCKET;
        }
      }
    }


    BattleCommand cmd = new BattleCommand() { Action = myAction, ActionParameter = myParameter };

    return cmd;
  }

  public void GameWasReset()
  {
  }

  public void ShutDown()
  {
  }
}

Mình muốn chuyển Auto sang chế độ di chuyển bằng bàn phím( Có thể lên xuống và bắn có điều khiển) , có ai đó có thể gợi ý dùm mình được không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?