Dependency injection trong angular

Em đang học angular mà đụng tới phần DI mà có cái đề bài
Em có 1 cái bình, cái nắp bình, chiếc bút và cái thìa…bút và thìa đựng trong cái bình
Mô tả DI qua những vật dụng đó?
Anh(chị) nào giúp em với ạ
Em cảm ơn nhiều ạ

DI dùng để quản lý services, mà service dùng để mô tả business logic. Đề bài kia hoàn toàn chỉ là mô tả lại các vật dụng (có thể coi là components), anh chưa thấy dùng logic vào việc gì?

3 Likes

DI trong angular thường được thực hiện bằng việc inject service vào component, mục đích sử dụng các hàm trong service đó.

Ví dụ trên có vẻ không liên quan nhưng nếu gượng ép thì :v
Chức năng cơ bản của từng cái: bình - đựng, nắp - đậy, bút - viết, thìa - múc.
Thấy Bút + Thìa được đựng trong bình nên nó cần chức năng “đựng” của bình. Xem như Bình đóng vai trò service ở đây, vậy cần inject Bình vào Bút/Thìa để gọi hàm ‘đựng’

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?