Đếm số chữ số trùng nhau trong 1 số nguyên n

Làm thế nào để mình nhập 1 số nguyên n và điều kiện nào để có thể tìm được số trùng nhau ạ
Input : 2652,15616
Output: 1(số 2),2(1,6)

1 Like

Không biết anh có hướng làm nào cho bài này chưa ạ. Nêu ra 1 chút để mọi người cùng góp ý nào. :smiley:

3 Likes
  • 2 trong 2652 gọi là chữ số, chứ không phải là số.
  • Ngôn ngữ bạn sử dụng là ngôn ngữ nào thì bạn search google input output <tên ngôn ngữ>.
  • Bạn search google cách tách ra các chữ số của số n, lưu lại các chữ số đó vào mảng rồi tìm các phần tử trùng nhau trong mảng.
  • Trong vòng 12h, bạn không update gì vào topic này thì topic sẽ bị khoá.
7 Likes

Brute force: làm 1 mảng có 10 kí tự. Ở vị trí 0 đại diện số 0, 1 đại diện số 1, vân vân mây mây. Tất cả các phần tử có giá trị là 0. Làm 1 cái vòng lặp lặp qua hết dãy số của bạn, tăng giá trị từng phần tử trong mang mỗi khi gặp kí tự tương ứng. Cuối cùng dùng 1 vòng lặp xét giá trị nào trong mảng lớn hơn 1 thì in ra. Vậy thôi.

5 Likes

This topic was automatically closed after 12 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?