Day of the Programmer

Nghĩ buồn cười, tối qua ngồi sửa lỗi mất hơn 3 giờ, đến mức chào ngày mới luôn. Kết quả bug cực kỳ lãng xẹt: chả hiểu sao tên nào đó nhầm lẫn chữ l với chữ I.

7 Likes

tôi bug lỗi lúc 12 giờ tối vừa xong thì quay lại thấy mặt trời lên luôn.

sau đó quay lại mới biết xóa nhầm file quan_trọng .py

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?