Đau đầu buổi tối

Mọi người thử sức xem sao.

1 Like

Ném ở các tầng 2x với x tăng dần từ 1, tầng cao nhất mà vật có thể chịu được là 2n hoặc 2n - 1 với n + 1 là số lần test

3 Likes

Screenshot_2019-04-02%20Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng-%20VNG%20Corp-%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20Posts

1 Like
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?