Đánh giá perfomance của 2 cách resize hình ảnh bằng nodejs và sharp

performance

Như hình trên là 2 cách viết resize image bằng module Sharp

Mọi người đánh giá xem cách nào có perfomance tốt hơn?
đánh giá dựa trên tốc độ hoàn thành và RAM memory tối đa cho từng cách

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?