Custom annotation trong Spring

Mình muốn tạo 1 custom annotation để xác nhận mật khẩu :

private String password;

@ConfirmPasswordConstraint(message = "Password don't match !")
private String confirmPassword;
@Documented
@Constraint(validatedBy = ConfirmPasswordValidator.class)
@Target({ ElementType.METHOD, ElementType.FIELD })
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface ConfirmPasswordConstraint {

	String message();

	Class<?>[] groups() default {};

	Class<? extends Payload>[] payload() default {};

}

Đến đây không biết làm sao để lấy 2 field so sánh với nhau ?

public class ConfirmPasswordValidator implements ConstraintValidator<ConfirmPasswordConstraint, String> {

	@Override
	public boolean isValid(String confirmPassword, ConstraintValidatorContext ctx) {
		
		return false;
	}


}

Xin cảm ơn !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?