CSS Battle - Simple square

Mình trước :smile:

Link to challenge: https://cssbattle.dev/play/1

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?