CSS Battle - Max Volume

Mình trước :grin:

Link: https://cssbattle.dev/play/65

Dùng CSS để làm sao cho ra hình này…

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?