Cross compile Qt cho board arm?

Xin chào, mình đang tìm cách cross compile Qt cho một board nhúng arm (pcduino3b chạy ubuntu 12.04).
Mọi người cho mình hỏi, khi configure Qt everywhere cho board arm thì chọn CROSS_COMPILE theo phiên bản arm-linux-gnueabihf trên board arm hay phiên bản mới nhất, hay phiên bản nào cũng được?
Nếu là phiên bản trên board arm thì làm sao để lấy được nó? Mình cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?