Copy text from Guest to Host with Hyper V (Clipboard)


(Clara Trần) #1

Chào mọi người, hiện tại thì em đang test thử một trường hợp là em sẽ sử dụng thằng Hyper V để tạo một máy ảo và cài thằng Linux Mint lên đó. Bây giờ có cách nào để khi em copy 1 đoạn text vào clipboard (vd: demo) ở window thì khi em chạy máy ảo Linux lên em có thể paste được đoạn text đó vào không ạ. Ai từng làm rồi vào giúp em với. Em cảm ơn nhiều


(SITUVN.gcd) #2

VirtualBox và VM có cài thêm “Guest tools” nên hỗ trợ được. Nếu Hyper V có thì bạn cài vào máy Linux.


(Clara Trần) #3

mình bắt buộc là phải dùng hyper V á bạn, nếu cài vô linux thì cài gì vậy bạn?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?