Connect SQL bị lỗi "Login failed for user" mặc dù đúng username và password

E đã đúng user với pass rồi mà vẫn bị lỗi a/c ai biết giúp e với ạ

2 Likes

Bạn kiểm tra lại lần nữa xem database đang chạy đúng host và port chưa? User với username và password đã tồn tại trong database chưa? Bạn có thể chụp màn hình và chia sẻ để mọi người kiểm tra tiếp.

1 Like

Khả năng là chưa enable TCP/IP protocol. Để kiểm tra, mở SSMS lên, ở cửa sổ connect, nhập vào localhost,1433 ở phần “Server name”, chọn Authentication là SQL Server Authentication. thử connect vào xem được hay không.

image

Lưu ý:

  • Nếu máy có nhiều instance thì phần server name nhập vào là localhost\InstanceName,1433
  • Nếu connect từ máy khác vào thì thay localhost bằng hostname hoặc IP của máy cài Database.
5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?