Config UTF-8 cho Thymeleaf + Spring boot

Mọi người biết cách cấu hình UTF-8 như thế nào ko giúp mình với.

image


đây nhé b

2 Likes

tks bạn… mình set encoding thẳng trong eclipse luôn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?