Config key based authentication SSH windows

  • Em tạo 2 instance windows 10 trên VMware (cả 2 máy đều cài từ file ISO chứ không clone nhau).
  • tại máy client em dùng lệnh ssh-keygen đến đoạn hỏi tên file và nơi lưu thì em đặt tên là ABC lưu desktop.
  • copy ABC.pub sang thư mục .ssh của máy server và đổi tên thành authorized_keys.
  • trong file sshd_config, uncomment và đổi giá trị của PubkeyAuthentication thành yes. Vào services.msc restart lại OpenSSH server.
  • tại máy client em dùng lệnh ssh - i "đường dẫn tới desktop/ABC" username@IP -v" vẫn bị bắt nhập password. log báo đã tìm thấy private key nhưng không authen qua key được (hiện log debug là do option -v). Mở Event log view trên server thì không có lỗi gì.
  • về phân quyền thì file ABC key và file authorized_keys em chỉ cho user login hiện tại có quyền sửa xoá (click chuột phải, chọn tab security trong properties).
  • Em thử thuê VPS Ubuntu, client giữ setup như cũ (ABC vẫn để ở desktop), ABC.pub copy vào .ssh trên server và đổi tên thành authorized_keys thì lại thành công. Dùng lệnh ssh -i "...desktop/ABC" user@IP" vào được trực tiếp Ubuntu để gõ lệnh linux luôn. Không bị bắt nhập password gì hết.

Em mò 1 tháng rồi vẫn không được, bác nào Teamviewer hoặc Ultraview tạo 2 máy ảo demo giúp em với. Em đóng tiền học phí ạ. Các bác inbox qua web này, em sẽ rep ạ.

Câu hỏi của bạn quá… khó vì không có mấy người trên này dùng ssh giữa 2 máy Windows, sorry :frowning:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?