Code VBA đếm dòng

Em gặp 1 vấn đề về lập trình VBA đếm số lượng dòng của 1 sheet mong mọi người giúp đỡ!
Code: lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row trả về số lượng dòng luôn luôn bằng nhau là 19.
Em có 2 hình: dòng cuối merge và dóng cuối không merge

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?