Code tính S=1 + 1/2 +1/3 +...+ 1/n chạy không ra kết quả

Tại sao code của em chạy không ra kết quả?

// tính tổng S=1 + 1/2 +1/3 +...+ 1/n với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím.

#include<stdio.h>

int main(){
	unsigned int n;
	printf ("Nhap so tu nhien n: ");
	scanf ("%d", &n);
	unsigned int i;
	float sum = 0;
	for (i=0; i<=n; i++){
		sum += 1.0f / i ;
	}
	printf ("S = %f", sum );
return 0;
}

1/0 toạch ngay từ đầu :smiley:

Tổng chạy từ 1 mà.

6 Likes

Kiến thức toán học cơ bản: Phép chia cho 0 là không hợp lệ :rofl:

5 Likes

à đúng rồi :sweat_smile: em cảm ơn :rofl:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?