Code quản lý sinh viên bị java.lang.IndexOutOfBoundsException

Em đang gặp 1 lỗi như thế này Exception in thread “AWT-EventQueue-0” java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 1 out of bounds for length 1

List<String> lsNganhHoc = new ArrayList<>(); //Tạo một mảng để đổ dữ liệu vô combobox
  List<Student> lsStudent = new ArrayList<>(); // tạo một mảng để chứa danh sách sinh viên
  //hàm thêm sinh viên
  public void addStudent(){
    Student s = new Student();
    s.name = txthvt.getText();//lấy dữ liệu nhập ô họ tên
    s.mark = Double.parseDouble(txtdiem.getText());// lấy dữ liệu ô điểm
    s.major = (String)cbnganhhoc.getSelectedItem();// lấy dữ lêu chọn ô combobox
    lsStudent.add(s);//Thêm sinh viên đã có dữ liệu vào list;
    //thiết lập học lực, thiết lập có phần thưởng.
    txthl.setText(s.getHocLuc());//thiết lập học lực
    ckbpt.setSelected(s.isPhanThuong());//thiết lập phần thưởng
  }
  //hàm xóa dữ liệu
  public void removeStudent(){
    int i = countryTable.getSelectedRow();//lấy dòng chọn tỏng xóa
    lsStudent.remove(i);
  }
  public void displayOnJTable()//Hiển thị dữ liệu lên jtable
  {
    //tạo model
    DefaultTableModel tb = (DefaultTableModel)countryTable.getModel();
    for(Student s : lsStudent)
    {
      Object[] dong = new Object[]{//tạo đối tượng dòng
        s.name, s.mark, s.major
      };
      tb.addRow(dong);//đưa vào tb 
    }
  }
  public void showDetail()//hiễn thị dữ liệu từ jtable lên jtextfield
  {
    //lấy về dòng được chọn
    int i = countryTable.getSelectedRow();
    //lấy về sinh viên tương ứng
    Student s = lsStudent.get(i);
    //lấy các trường của sinh viên đó, đưa lên textfield
    txthvt.setText(s.name);
    txtdiem.setText(String.valueOf(s.mark));
    cbnganhhoc.setSelectedItem(s.major);
  }
  /**
   * Creates new form QLSV
   */
  public QLSV() {
    initComponents();
    // thêm dữ liệu vào list
    lsNganhHoc.add("LT Java");
    lsNganhHoc.add("TKW");
    lsNganhHoc.add("LTMB");
    //xóa dữ liệu trong combobox;
    cbnganhhoc.removeAllItems();
    // thêm dữ liệu mới vào combobox
    for(String nganh: lsNganhHoc)
      cbnganhhoc.addItem(nganh);
  }

và đây là lỗi ạ

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 1 out of bounds for length 1
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions.java:248)
	at java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:359)
	at java.base/java.util.ArrayList.remove(ArrayList.java:504)
	at QLSV.QLSV.removeStudent(QLSV.java:32)
	at QLSV.QLSV.jButton4ActionPerformed(QLSV.java:258)
	at QLSV.QLSV$3.actionPerformed(QLSV.java:149)
	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1967)
	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2308)
	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:405)
	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:262)
	at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:279)
	at java.desktop/java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6614)
	at java.desktop/javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3342)
	at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6379)
	at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2263)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4990)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2321)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4919)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4548)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4489)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2307)
	at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2769)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:772)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:95)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:745)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:743)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 1 out of bounds for length 1
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions.java:248)
	at java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:359)
	at java.base/java.util.ArrayList.remove(ArrayList.java:504)
	at QLSV.QLSV.removeStudent(QLSV.java:32)
	at QLSV.QLSV.jButton4ActionPerformed(QLSV.java:258)
	at QLSV.QLSV$3.actionPerformed(QLSV.java:149)
	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1967)
	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2308)
	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:405)
	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:262)
	at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:279)
	at java.desktop/java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6614)
	at java.desktop/javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3342)
	at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6379)
	at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2263)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4990)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2321)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4919)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4548)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4489)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2307)
	at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2769)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:772)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:95)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:745)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:743)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 2 out of bounds for length 1
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions.java:248)
	at java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:359)
	at java.base/java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:427)
	at QLSV.QLSV.showDetail(QLSV.java:51)
	at QLSV.QLSV.countryTableMouseClicked(QLSV.java:253)
	at QLSV.QLSV$4.mouseClicked(QLSV.java:163)
	at java.desktop/java.awt.AWTEventMulticaster.mouseClicked(AWTEventMulticaster.java:278)
	at java.desktop/java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6617)
	at java.desktop/javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3342)
	at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6379)
	at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2263)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4990)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2321)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4919)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4557)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4489)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2307)
	at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2769)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:772)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:95)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:745)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:743)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 1
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions.java:248)
	at java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:359)
	at java.base/java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:427)
	at QLSV.QLSV.showDetail(QLSV.java:51)
	at QLSV.QLSV.countryTableMouseClicked(QLSV.java:253)
	at QLSV.QLSV$4.mouseClicked(QLSV.java:163)
	at java.desktop/java.awt.AWTEventMulticaster.mouseClicked(AWTEventMulticaster.java:278)
	at java.desktop/java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6617)
	at java.desktop/javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3342)
	at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6379)
	at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2263)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4990)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2321)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4919)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4557)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4489)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2307)
	at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2769)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:772)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:95)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:745)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:743)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 1
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70)
	at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions.java:248)
	at java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:359)
	at java.base/java.util.ArrayList.remove(ArrayList.java:504)
	at QLSV.QLSV.removeStudent(QLSV.java:32)
	at QLSV.QLSV.jButton4ActionPerformed(QLSV.java:258)
	at QLSV.QLSV$3.actionPerformed(QLSV.java:149)
	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1967)
	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2308)
	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:405)
	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:262)
	at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:279)
	at java.desktop/java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6614)
	at java.desktop/javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3342)
	at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6379)
	at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2263)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4990)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2321)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4919)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4548)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4489)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2307)
	at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2769)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:772)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
	at

Cậu phải xóa phần tử ở index i - 1 (i là dòng được chọn) chứ?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?