Code php không chạy được


khi mình dùng code html chính góc chuyển qua php nhưng vì sao nó khộng chạy mà lại lên trang path và tự động tả về file php của mình!Các cao nhân chỉ cháu giùm :blush:

Thiếu điều kiện để chạy PHP nhé. Live Server không đáp ứng đâu, phải có web server được cài hỗ trợ PHP script. Trên Windows dễ nhất là dùng XAMPP, cài vào máy rồi copy code bỏ vào thư mục c:\xampp\htdocs

10 Likes

2 posts were split to a new topic: Trên server production PHP, người ta thường cài web server nào?

cho táu xin link tải XAMPP đi

Google đi bạn, tí lại xin cách cài kẻo bị “mắng” bây giờ :sweat_smile:

Chả liên quan gì đến việc bạn dùng trình duyệt gì.
Vào https://google.com hoặc https://bing.com mà tìm.

2 Likes

Vote ban, đùa không phải kiểu

5 Likes

Các em học sinh bây giờ nản thật, ăn nói, cư xử, thái độ còn thua trẻ trâu thế hệ tóc quả đào trước đây. Nhà trường và xã hội sai lầm trong giáo dục chăng?

5 Likes

Chủ topic không nghiêm túc

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?