Code không chạy được void insert

c-sharp
mvc

(Thịnh Châu) #1

Cho em hỏi khi em chạy dòng code insert lại k dc . em debug thử thì nó lại k vô câu lệnh cuối cùng submit changes… mấy bro giúp em tại sao lại rứa dc k ạ


(Dang Thai Lam) #2

bạn ghi cho rõ cụ thể thông tin về framework bạn đang sử dụng, cung cấp các đoạn code cho đầy đủ thì mọi người mới tư vấn giúp bạn được.
Ví dụ ở đây, htDataContext là cái gì? ở đâu? được khởi tạo ở đâu? …


(Thịnh Châu) #3

bài ni 3 làm theo model 3 lớp . ( DAO , BUS ,DTO) htDataContext là lên gọi em khai báo thông qua csdl ( CSLD bên lớp DAO) em tạo … cụ thể như sau :

  • Lớp DAO: ( Lớp lấy csdl bên sql server )
  • Lớp BUS :
  • Lớp DTO:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?