Code css html hover

em cho hover vào ảnh thì nó phóng to ra và transition: 1s; nhưng mà khi di chuột ra khỏi chỗ hover thì có cách nào cho nó kiểu biến chậm chậm rồi mới về lại như cũ không ạ kiểu như transition: 1s; luôn í ạ

đã set transition cho nó thì khi blur nó cũng thế mà. Code bạn như thế nào?

<div class="container">
 <div class="box"></div>
</div>

.container {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items:center;
 width: 100vw;
 height: 100vh;
 overflow: hidden;
}
.box {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: blue;
 transition: transform 2s;
}

.box:hover {
 transform: scale(2);
}
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?