Có thể dùng redux thay thế i18next trong nextjs về đa ngôn ngữ không?

Có thể dùng redux thay thế i18next trong nextjs về đa ngon ngu không các bác.

Redux có tính năng gì mà thay thế đc i18next về đa ngôn ngữ thế?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?