Có nên dùng components trong Blade Template không?

Mình đang làm website mà phân vân cái vụ này quá. Mình có tìm hiểu về Blade Template thì có 1 mục là Component nên mình phân vân là nên dùng Component của Laravel hay không hay là dùng theo cách thông thường. Chẳng hạn như thế này:

Nếu không dùng Components thì sẽ như thế này (Cách thông thường):
Trong file ContactController:

public function index()
    {
      $message = "Gửi liên hệ không thành công!";
      return view('web.contact', compact('message'));
    }

Trong file contact.blade.php:

<div class="alert alert-error">
    <p>{{ $message }}</p>
  </div>

Khi dùng Components của laravel thì như thế này:
Controller thì cũng giống như cách thông thường:
File ContactController:

public function index()
    {
      $message = "Gửi liên hệ không thành công!";
      return view('web.contact', compact('message'));
    }

Đến khi dùng file view
File contact.blade.php:
<x-package-alert type="error" :message="$message"></x-package-alert>

Ố ồ ố! Đã chưa, nhìn như Vue ý, chỉ 1 dòng duy nhất thôi nhưng đừng bẻm, còn nữa chưa hết đâu, còn khai báo cái tag x-package-alert này nữa:

File Alert.php (App\View\Components - file này tự động xuất hiện khi dùng lệnh):

public function __construct($type, $message)
  {
    //
    $this->type = $type;
    $this->message = $message;
  }

  /**
   * Get the view / contents that represent the component.
   *
   * @return \Illuminate\Contracts\View\View|\Closure|string
   */
  public function render()
  {
    return view('components.alert');
  }

File AlertServiceProvider (file này tự tạo nhé):

public function boot()
  {
    Blade::component('package-alert', Alert::class);
  }

File alert.bade.php:

<div class="alert alert-{{ $type }}">
    <!-- Smile, breathe, and go slowly. - Thich Nhat Hanh -->
    <p>{{ $message }}</p>
  </div>

Còn đăng ký provider vào config/app nữa:

'providers' => [
App\Providers\ComponentServiceProvider::class,
]

Theo mọi người thì cái nào ổn hơn? Components hay no Component?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?