Có gì mới trong javascript

Đang học lại javascript thấy cái này hay javascript es6

Mình thấy có một số cái mới khá hay nên chia sẻ cùng mọi người :smile:

####Arow function

Sử dụng arrow function cho phép viết 1 hàm gọn lại rất nhiều giống như các ngôn ngữ lập trình hàm:
Ví dụ:

[1,2,3].map(x=>x+1);
// [2,3,4]

var add=(x,y)=>x+y;
add(2,3);
// -> 5

####Default parameters

Tham số mặc định của hàm

Việc có tham số mặc định giống C++, hay python giúp cho việc viết hàm với các tham số khác nhau dễ dàng hơn.
Ví dụ:

function make_complex(real=0,imag=0){
   return {real:real,imag:imag};
}

make_complex(); //-> {real:0,imag:0}
make_complex(1,2); //->{real:1,imag:2}

####Generator function

Cái này mình không biết gọi thế nào :smiley: . Mọi người xem ví dụ sau sẽ hiểu rõ hơn


function * fibo(){
    var a=0,b=1,c;
    while(true){
       c=a+b;
       yield c;
       a=b;
       b=c;
    }
} 

var f=fibo(); // Generator Object {...}
f.next().value; // ->1
f.next().value; //->2
....

Còn nhiều cái hay nữa nhờ mọi người bổ sung :smiley:

5 Likes

Cái này gọi là biểu thức lambda

2 Likes

mình đọc thấy hỗ trợ trên firefox. Không biết mấy trình duyệt khác có hỗ trợ không ?

Anh @laptrinhio update luôn lên #1 đi anh. Em đổi thành Wiki cho mọi người cùng sửa :smile:

2 Likes

Mình thấy repo ES6 features này hay, có so sánh điểm khác với ES5. Fork rồi dịch sẽ rõ ràng hơn là trình bày trong 1 trang.

1 Like

Cái quan trọng nhất là class lại ko thấy bạn nhắc tới :smile:.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?