Chuyển ngành học cao đẳng?

Học cđ chưa làm thủ tục nhập hoc có chuyển ngành đc k mn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?