Chuyện hôn nhân

Em và bạn nữ kia đang tìm hiểu nhau. Nhưng cả 2 muốn gia đình mình cùng nhau biết. Mà gia đình 2 bên thì bảo rằng:
Nội của bạn nữ gọi ngoại của em là cô. Nội bạn nữ là cháu của ngoại mình. Và em phải gọi nội của bạn là mợ. Ko biết như vậy bọn e có đến được với nhau ko ạ

Bạn tự vẽ cây gia phả ra xem nào.

Mà mợ có phải người cùng huyết thống với mình đâu mà sợ :thinking:

5 Likes

2 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?