Chuyển đổi số sang văn bản trong php

Chào mọi người, hiện tại em muốn chuyển đổi số sang dạng văn bản trong php. Em có xem một số code trên mạng nhưng kết quả cho ra còn thiếu sót khi đọc, vậy ace trong nhóm có function nào hoạt động tốt cho em xin với ạ

Không có code PHP, bạn tự code lại nhé.

2 Likes

This topic was automatically closed 24 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?