Chuyển chuỗi sang định dạng ngày tháng năm trong Java

java

(Vinh Nguyễn) #1

Hi mn, minh mới học Java. Mình gặp chút vấn đề khi chuyển chuỗi sang định dạng ngày tháng năm. Mình có kham khảo cách làm trên mạng. Nhưng nó đều báo lỗi ngay biến s. Mong mn giúp đỡ. Mình cảm ơn.


import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;


public class SoSanhNgay {
  public static void main(String[] args) {
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    String s = "12/03/1999";
    Date date = sdf.parse(s);// chuyển chuổi thành ngày tháng năm
    System.out.println("Ngay than nam: "+date);
  }
}


(rogp10) #2

Bắt buộc phải catch exception :slight_smile: try…catch.


(SITUVN.gcd) #3

Phương thức Date.parse() đã lỗi thời. Bạn dùng lớp SimpleDateFormat với những phương thức hỗ trợ.

SimpleDateFormat f = new SimpleDateFormat("dd/mm/yyyy");
Date d = f.parse(s);

Tìm hiểu về nó nhé.


(Giang Phan) #4

Phương thức parse() cần phải catch hoặc throw ParseException.

Cách chuyển kiểu dữ liệu ngoài giờ bạn tham khảo thêm ở đây: Chuyển đổi kiểu dữ liệu giữa String và Date trong Java

Đối với Java 8, chúng ta có nhiều cách đơn giản hơn: Date Time trong Java 8


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?