Chuyển chức năng xóa sang chức năng sắp xếp tăng dần, giảm dần với cấu trúc

Chuyển từ chức năng xóa sang chức năng sắp xếp tăng dần, giảm dần với cấu trúc tương tự thì làm sao mọi người?

private ArrayList<ThongTinCoBan> listNVs;
private Scanner sc;

public boolean xoa(int index){
       if(listNVs.remove(index) != null)
			return true;
	   else
			return false;

private void xoaNhanVien(){
		  if(listNVs.size()<1){
		  	System.out.println("Danh sach rong!");
		  	return;
		  }
		  boolean tf;
		  int index = this.indexByName();
		  if(index >=0 && index < listNVs.size()){
		  	do{
		  		System.out.print("Ban co muon xoa khong (y/n) >");
		  		String yn = sc.nextLine();
		  		if(yn.trim().equalsIgnoreCase("y"))
		  			if(this.xoa(index)){
		  				System.out.println("Xoa thanh cong!");
		  				tf = true;
		  			}
		  			else{
		  				System.out.println("Xoa that bai!");
		  				tf = true;
		  			}
		  		else if(yn.trim().equalsIgnoreCase("n"))
		  			tf = true;
		  		else
		  			tf = false;
          
		  	}while(tf != true);
		  }
		  else
		  	System.out.println("Khong tim thay nhan vien nay!!");
  }

“Cấu trúc tương tự” bạn nói đến là gì?
Xóa và sắp xếp đâu giống nhau đâu, sao lại “tương tự” được.

3 Likes

ý mình là phần khai báo hơi giống nhau thôi, chớ còn mỗi cái đều có một cái riêng. Vậy bạn giúp mình được không

 • Giúp ntn , bạn không hiểu rõ câu lệnh, rồi mỗi lần cần function khác cấu trúc tương tự đều lên nhờ à.
 • Bạn tự viết rồi, hỗ trợ bạn sửa.
 • Bạn có cấu trúc rồi còn lười viết theo thì nghỉ là vừa
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?