Chương trình vẽ đồ thị

Đợt trước mình có làm một phiên bản MathPlayground bằng Java Swing thì lần này mình làm bằng JavaFX
Link Github: https://github.com/Vintechnology/Jfx-MathPlayground

Some Images

https://user-images.githubusercontent.com/23548268/34321387-ab45f002-e840-11e7-92b5-588ed64f25f5.png https://user-images.githubusercontent.com/23548268/34321393-bd984002-e840-11e7-9001-f7f7b89aa04c.png https://user-images.githubusercontent.com/23548268/34321390-b79cfdbe-e840-11e7-9b70-e3d1a675b05a.png
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?