Chương trình tiên tiến Việt Mỹ học tiếng Việt tăng cường tiếng Anh hay hoàn toàn bằng tiếng Anh?

mọi người cho e hỏi học chương trình tiên tiến việt mỹ thì mik học tiếng việt tăng cường tiếng anh hay hoàn toàn bằng tiếng anh ạ

Bạn hỏi chương trình của bên nào vậy?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?