Chức năng của công cụ kiểm thử web tự động selenium

  1. Trình bày các chức năng cơ bản của công cụ kiểm thử web tự động selenium
  2. Minh họa từng chức năng

Xin chào mn, em đang học testing cơ bản thì gặp đề bài hỏi như trên nhưng em tìm hiểu thì công cụ selenium gồm 4 phần ide, RC, webdriver, grid

Vậy các chức năng cơ bản của đề bài nói ở đây là gì ạ, nó có phải như kiểu record and playback của ide không hay các chức năng ở đây là nói về các nút như hình dưới ạ

Cảm ơn mn

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?