Chỉnh sửa quyền được Ghi để tải thêm các Theme Plugin như thế nào?

ace cho mình hỏi mình MacOS vs XAMPP . Dùng cái Wordpress này giờ không tải được thêm Theme vì thiếu mấy cái quyền này, để chỉnh sửa nó sang có quyền Ghi thì chỉnh như thế nào v ? Thanks!

Cậu cần chmod để gán quyền ghi cho các thư mục đó cho mọi user, hoặc chown để gán owner của thư mục đó cho user đang sở hữu xampp.
Thử làm xem nhé! :smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?