Chia hai đa thức bằng mảng một chiều

Cho em hỏi là chia 2 đa thức bằng mảng một chiều làm như thế nào ạ

Bạn vui lòng trả lời 2 câu hỏi sau:

  • Bạn đã biết chia tay 2 đa thức chưa?

  • Bạn đã biết code chia 2 số tự nhiên rất lớn chưa?

3 Likes

Dạ em biết ạ chia tay 2 đa thức với 2 số nhiên rất lớn rồi ạ

Bây giờ bạn cài đặt 1 số rất lớn bằng std::vector và thực hiện phép chia 2 số lớn. Sửa code phép chia 2 số lớn một chút thành phép chia 2 đa thức là được.

2 Likes

This topic was automatically closed 24 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?