Chỉ được chọn tối đa 3 sở thích, nếu chọn hơn thì sẽ hiện alert "Không được chọn quá 3 sở thích"

E làm đến đoạn này muốn thêm yêu cầu chỉ được chọn tối đa 3 sở thích , nếu chọn hơn thì sẽ hiện alert “Không được chọn quá 3 sở thích” . Đoạn này e đang vướng , cần được chỉ giáo thêm ạ

Hình như hầu hết các newbie ở DNH không biết đến markdown, không biết tôn trọng ông Larry Tesler và không biết cách đặt câu hỏi sao cho đúng :neutral_face:

https://daynhauhoc.com/t/cach-post-code-dung-markdown-trong-category-programming/
https://daynhauhoc.com/t/lam-cach-nao-chat-luong-cau-hoi-cua-chung-ta-co-the-tot-len-duoc/

Gợi ý: Những phần tử checkbox nào đã được tích thì thuộc tính checked sẽ bằng true

https://www.w3schools.com/jsref/prop_checkbox_checked.asp

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?