Chỉ bài tập cấu trúc

Mọi người ơi chỉ em bài này với

ss

Bạn cứ làm y như đề bài là được :grimacing: Tạo cấu trúc (5 thông tin trong cấu trúc), nhập thông tin và ghi ra file, đọc thông tin từ file, in thông tin vừa đọc ra màn hình, …

3 Likes

Sinh viên thì có gì? Mã số, tên, năm sinh, khóa,…

Đề bài cho bạn được tùy ý mà.

1 Like

This topic was automatically closed after 9 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?