Chèn link liên kết vào ô như thế nào?

Chèn link liên kết vào ô Learn more này như thế nào ạ? Mong mn giúp đỡ

Cậu có thể dùng thẻ <a> :smile:

3 Likes

Câu hỏi cơ bản

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?