Chạy run as không được, làm sao bật được cửa sổ console?


mọi người cho em hỏi là em chạy run as ko được và làm sao bật được cửa sổ consle

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?