Cây nhị phân tìm kiếm với cấu trúc sinh viên

Bài viết là code bài toán Xây dựng cây nhị phân tìm kiếm sinh viên (key là mã sinh viên).
Mỗi sinh viên có mã sinh viên, họ tên, điểm. Duyệt danh sách sinh viên,
thêm sinh viên, xóa sinh viên có điểm nhỏ hơn 4.

Các bạn xem thêm tại đây nhé

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?