Câu lệnh truy vấn SQL

use master
go
if exists (select name from sys.databases where name=N'Quanlysinhvien')
drop database Quanlysinhvien
go

create database Quanlysinhvien

use Quanlysinhvien
go

create table Sinhvien
(
Masv int not null primary key identity,
Tensv nvarchar(50) not null,
Gioitinh nvarchar(5),
Ngaysinh date,
Que nvarchar(50),
Lop nvarchar(5)
)

create table Monhoc
(
Mamh int not null primary key identity,
Tenmh nvarchar(50),
DVHT int
)

create table Ketqua
(
Masv int,
Mamh int,
Diem int,
constraint check_Diem check (Diem between 0 and 10),
constraint primary_key primary key (Masv, Mamh),
constraint khoaNgoai_SV_KQ foreign key (Masv) references Sinhvien (Masv),
constraint khoaNgoai_MH_KQ foreign key (Mamh) references Monhoc (Mamh)
)

insert Sinhvien
values	(N'Phạm Trung Tính', 'Nam', '03/30/1996', N'Quảng Ninh', 'L01'),
		(N'Trần Bảo Trọng', 'Nam', '12/14/1995', N'Hà Giang', 'L02'),
		(N'Lê Thùy Dung', N'Nữ', '05/12/1997', N'Hà Nội', 'L03'),
		(N'Lê Trường An', 'Nam', '11/20/1995', N'Ninh Bình', 'L04'),
		(N'Phạm Thị Hương Giang', N'Nữ', '2/21/1999', N'Hòa Bình', 'L02'),
		(N'Đoàn Duy Thức', 'Nam', '4/12/1994', N'Hà Nội', 'L01'),
		(N'Dương Tuấn Thông', 'Nam', '4/12/1991', N'Nam Định', 'L03'),
		(N'Lê Thành Đạt', 'Nam', '4/15/1993', N'Phú Thọ', 'L04')

insert Monhoc
values	(N'Toán cao cấp', 3),
		(N'Mạng máy tính', 3),
		(N'Tin học đại cương', 4),
		(N'Hệ quản trị cơ sở dữ liệu', 2),
		(N'Cơ sở dữ liệu', 2)

insert Ketqua
values	(1,1,8),(1,2,5),(2,2,1),
		(3,2,7),(4,2,3),(1,3,7),
		(2,1,9),(4,1,2),(3,1,4),
		(2,3,2),(5,1,4),(6,1,2),
		(6,3,9),(6,2,7),(6,5,10)

select * from Sinhvien
select * from Monhoc
select * from Ketqua

/*Câu 1: Cho biết mã số, tên, điểm thi tất cả các môn của sv: abc*/
select mh.Mamh, Tenmh, Diem
from Sinhvien sv, Monhoc mh, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and mh.Mamh = kq.Mamh and Tensv = N'Phạm Trung Tính'

/*câu 2: Cho biết mã số, tên môn và điểm thi ở những môn mà sinh viên abc phải thi lại (điểm<5)*/
select mh.Mamh, Tenmh, Diem
from Sinhvien sv, Monhoc mh, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and mh.Mamh = kq.Mamh and Tensv = N'Đoàn Duy Thức' and Diem < 5

/*câu 3: Cho biết mã số, tên những sinh viên đã thi ít nhất là 1 trong 3 môn Cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, mạng máy tính.*/
select sv.Masv, Tensv
from Sinhvien sv, Monhoc mh, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and mh.Mamh = kq.Mamh and Tenmh in (N'Cơ sở dữ liệu', N'Cấu trúc dữ liệu', N'Mạng máy tính')

/*câu 4: Cho biết mã số, tên những môn mà sinh viên có mã số 1 chưa có điểm */
(select Mamh, Tenmh
from Monhoc mh)
except
(select mh.Mamh, Tenmh
from Sinhvien sv, Monhoc mh, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and mh.Mamh = kq.Mamh and sv.Masv = 1)

/*câu 5: Cho biết mã số, tên những sinh viên có điểm thi môn 1 không thấp nhất khoa*/
select sv.Masv, Tensv
from Sinhvien sv, Monhoc mh, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and mh.Mamh = kq.Mamh and mh.Mamh = 1 and Diem > (select MIN(Diem) from Ketqua where Mamh = 1)

/*câu 6: Cho biết mã số và tên những sinh viên có điểm thi môn 1 lớn hơn điểm thi môn 1 của sinh viên 3*/
select sv.Masv, Tensv
from Sinhvien sv, Monhoc mh, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and mh.Mamh = kq.Mamh and mh.Mamh = 1 and Diem > (select Diem from Ketqua where Mamh = 1 and Masv = 3)


/*câu 7: Cho biết số sinh viên phải thi lại môn Cơ sở dữ liệu */
select COUNT(*) as N'Số sv thi lại'
from Monhoc mh, Ketqua kq
where mh.Mamh = kq.Mamh and Tenmh = N'Mạng máy tính' and Diem < 5

/*câu 8: Đối với mỗi môn, cho biết tên môn và số sinh viên phải thi lại môn đó mà số sinh viên thi lại >=2*/
select Tenmh, COUNT(Diem) as N'Số sv thi lại'
from Monhoc mh, Ketqua kq
where mh.Mamh = kq.Mamh and Diem < 5
group by Tenmh
having COUNT(Diem) > 2

/*Câu 9: Cho biết điểm cao nhất môn 1 mà các sinh viên đạt được*/
select MAX(Diem) as N'Điểm cao nhất môn 1'
from Ketqua
where Mamh = 1

/*Câu 10: Cho biết mã số, tên và lớp của sinh viên đạt điểm cao nhất môn Lý thuyết cơ sở dữ liệu  */
select sv.Masv, Tensv, Lop
from Sinhvien sv, Monhoc mh, Ketqua kq, (select MAX(Diem) as maxDiem from Monhoc mh, Ketqua kq where mh.Mamh = kq.Mamh and Tenmh = N'Cơ sở dữ liệu') a
where sv.Masv = kq.Masv and mh.Mamh = kq.Mamh and Tenmh = N'Cơ sở dữ liệu' and Diem = a.maxDiem

/*câu 11: Cho biết sinh viên có điểm trung bình chung >=5 */
select Tensv, AVG(CAST(Diem as float)) as Diemtb
from Sinhvien sv, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv
group by Tensv
having AVG(CAST(Diem as float)) >= 5

/* Lệnh lấy điểm từng môn của sv để check lại điểm */
select Tensv, Tenmh, Diem
from Sinhvien sv, Monhoc mh, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and mh.Mamh = kq.Mamh
/*Câu 12: Với mỗi sinh viên cho biết mã số, tên và điểm trung bình chung học tập của sinh viên đó*/
select sv.Masv, Tensv, AVG(CAST(Diem as float)) as Diemtb
from Sinhvien sv, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv
group by sv.Masv, Tensv

/* câu 13: Đối với mỗi lớp, lập bảng điểm gồm mã số, tên sinh viên và điểm trung bình chung học tập. 
		   Sắp xếp danh sách theo chiều giảm dần của điểm trung bình chung học tập và chiều tăng dần của họ tên*/
select sv.Masv, Tensv, AVG(CAST(Diem as float)) as Diemtb
from Sinhvien sv, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and Lop = 'L03' /* Lớp khác thì đổi tên lớp */
group by sv.Masv, Tensv
order by Diemtb desc, Tensv asc

/* Câu 14: Cho biết mã số và số điểm lớn hơn 7 của những sinh viên có hơn một nửa số điểm là >=7 */

/* Câu 15: Cho biết mã số và tên nhưng sinh viên có hơn một nửa số điểm >=5*/
select sv.Masv, Tensv
from Sinhvien sv, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and Diem >= 5
having COUNT(Diem) > 50 PERCENT */ chua lam duoc */

/* Câu 16: Đối với mỗi lớp, cho biết mã số và tên nhưng sinh viên phải thi lại từ 2 môn trở lên*/
select sv.Masv, Tensv
from Sinhvien sv, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and Diem < 5 and Lop = 'L04' /* Lớp khác thì đổi tên lớp */
group by sv.Masv, Tensv
having COUNT(Diem) > 2

/* Câu 17: Cho biết mã số và tên những môn học mà tất cả các sinh viên đều đạt điểm >=5*/
select mh.Mamh, Tenmh
from Monhoc mh, Ketqua kq 
where mh.Mamh = kq.Mamh and Diem >= 5/* chua lam duoc*/

/* Câu 18: Cho biết mã số và tên của sinh viên có điểm trung bình chung học tập >=8 */
select sv.Masv, Tensv
from Sinhvien sv, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv
group by sv.Masv, Tensv
having AVG(CAST(Diem as float)) >= 8

/* Câu 19: Cho biết mã số và tên những sinh viên có điểm trung bình chung học tập cao nhất*/
select top (1) sv.Masv, Tensv, AVG(CAST(Diem as float)) as Diemtb
from Sinhvien sv, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv
group by sv.Masv, Tensv
order by Diemtb desc

select sv.Masv, Tensv
from Sinhvien sv, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and sv.Masv = (select sv.Masv, Tensv, MAX(a.Diemtb) from Sinhvien sv, (select AVG(CAST(Diem as float)) as Diemtb
																					from Sinhvien sv, Ketqua kq
																					where sv.Masv = kq.Masv
																					group by sv.Masv, Tensv) a)
/* chua lam duoc */

/* Câu 20: Cho biết mã số và tên những sinh viên phai thi lại ở ít nhất là những môn mà sinh viên có mã số 3 phải thi lại*/
select sv.Masv, Tensv
from Sinhvien sv, Monhoc mh, Ketqua kq
where sv.Masv = kq.Masv and mh.Mamh = kq.Mamh and sv.Masv != 3 and Diem < 5 and Tenmh in (select Tenmh 
																						from Monhoc mh, Ketqua kq 
																						where mh.Mamh = kq.Mamh and Diem < 5 and kq.Masv = 3)

Mình còn câu 14, 15, 17, 19 chưa làm được, ai có giải pháp gì để viết câu lệnh truy vấn giúp mình với. Và giúp mình kiểm tra các câu còn lại mình làm đúng chưa. Cảm ơn mn :smiley:

2 Likes
SELECT distinct MaSV,COUNT(MaMH) as N'SỐ LƯỢNG'
FROM  KetQua as kg
WHERE Diem > 7
GROUP BY MaSV
HAVING COUNT(MaMH) >= (select COUNT(distinct MaMH)/2 from KetQua where Diem >= 7 )
SELECT distinct sv.MaSV,Ho_Ten ,COUNT(MaMH) as N'SỐ LƯỢNG'
FROM  sinhvien as sv,KetQua as kg
WHERE sv.MaSV = kg .MaSV 
GROUP BY sv.MaSV ,Ho_Ten 
HAVING COUNT(MaMH) >= (select COUNT(distinct MaMH)/2 from KetQua where Diem >= 5 )
SELECT distinct mh.MaMH ,TenMH 
FROM MonHoc as mh, KetQua as kg
WHERE mh.MaMH = kg.MaMH  and kg.MaMH not in (select MaMH from KetQua where Diem < 5)
SELECT distinct sv.MaSV , Ho_Ten AS N' TÊN SINH VIÊN' ,AVG(CAST(Diem as float)) as N'ĐIỂM TRUNG BÌNH'
FROM sinhvien as sv, KetQua as kg
WHERE sv.MaSV = kg .MaSV 
GROUP BY sv.MaSV ,Ho_Ten
having AVG(Diem)>=ALL(select AVG(DIEM) from Ketqua group by MaSV)
3 Likes

Cảm ơn @SoEmXui đã giúp mình nhé! Mình nghĩ mãi mà ko ra :smiley:
Ở câu 15 ở where phải thêm đk Diem >= 5 thì mới ra đc kết quả đúng cậu nhỉ. :smiley:

cậu xem lại đề và xem lại câu 14 nhé
“Cho biết mã số và số điểm lớn hơn 7” câu 15 ko có

đây là khi mình thêm >=5

đây là khi mình không thêm >= 5, sv 1 và 6 thì đúng rồi. Còn sv 2 dữ liệu mình nhập gồm:
(2,1,9), (2,3,2), (2,2,1) có 1 điểm > 5 và 2 điểm < 5 mà bài nói là hơn 1 nửa số điểm >=5. Vậy là sao cậu @SoEmXui

cậu chắc cũng biết chia lấy dư và chia lấy nguyên chứ
“COUNT(distinct MaMH) / 2”
“3 / 2 = 1”

A post was split to a new topic: Lấy các thông tin mã công ty, tên công ty thoả mãn

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?