Cấu hình IText 7 trong Spring

Bạn nào biết cách cấu hình iText 7 để export trang JSP thành PDF ko giúp mình với.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?