Cấu hình đường dẫn trong NGINX

Hiện tại mình tìm hiểu với NGINX và gặp vấn đề với proxy-pass
Vấn đề là như thế này mỗi khi mình truy cập vào 13.125.248.122/api/v1 thì mình nó sẽ nó pass qua localhost:8000/api/v1
Nhưng khi mình thêm các endpoint khác như 13.125.248.122/api/v1/productions mình nghĩ là do vì nó không match với location
Mình có search thử mãi không hoặc từ khoá chưa đúng.
Có cách nào, tham số gì ở đây để mỗi khi mình thêm param hay query sau location mà ở dưới proxy pass có thể tự động nhận không ?
Hoặc có cách config nào khác, mình mới tìm hiểu về NGINX nên suy nghĩ đơn giản như thế.

 location /api/v1 {
        proxy_pass https://localhost:8000/api/v1;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass \$http_upgrade;
    }
}

Mình nghĩ cái thủ công kiểu location /api/v1 là không thực tế, mà dùng nginx proxy. Hãy tìm kiếm forward proxy, reverse proxy là từ khóa bạn cần tham khảo.

1 Like

Mình đang muốn dùng muốn reverse proxy ấy
không hiểu sao lúc này là mình config sai đó mà nó k chạy
chứ thực ra là thằng nginx nó chỉ proxy-pass đến localhost:8000/api/v1 lúc này mọi param và query đứng ở node app vẫn nhận được
Giờ nó đang chạy tốt rồi a

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?