Cấp phát động (Dynamic memory allocation)

cho minh hỏi giữa 2 câu lệnh này p=&x và p=&x trong C có khác nhau k ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?